REGULAMIN

1. ZASADY STOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe odnoszą się do zakupu produktów i usług pomocniczych (zbiorczo produktów) przez sprzedawcę (Sprzedającego) i nabywcę (Kupującego), z których każdy jest zidentyfikowany w dołączonym cytacie, wniosek o kredyt, propozycję, potwierdzenie zamówienia lub fakturę (Potwierdzenie Sprzedaży).
Niniejsze Warunki i Potwierdzenie Sprzedaży obejmują całą umowę między stronami (łącznie, umową). Nabywca akceptuje te warunki, podpisując i zwracając zapytanie ofertowe Sprzedawcy, wysyłając zamówienie zakupu w odpowiedzi na ofertę lub instrukcje Kupującego skierowane do Sprzedawcy w celu dostarczenia Produktu. Żadne terminy, warunki ani gwarancje inne niż wymienione w ofercie, bez porozumienia lub zrozumienia, ustne lub pisemne, w jakikolwiek sposób mające na celu zmianę warunków zawartych w zamówieniu kupującego lub formularzach zwolnienia z wysyłki lub gdzie indziej są wiążące dla Sprzedawcy, o ile nie zostanie to później złożone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy.

2. CENA

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i / lub cen i / lub kosztów dostawy jakichkolwiek Towarów w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Cena zapłacona jest całkowitą ceną podaną w aktualnym cenniku dostawcy, pomniejszoną o rabaty uzgodnione z wyprzedzeniem przez Dostawcę, a także obowiązujący koszt opakowania, opłaty pocztowe i dostawy (Opłaty Dostawy). Wszelkie rabaty uzgodnione przez Dostawcę z dniem, w którym obowiązują te warunki, będą obowiązywać tylko przez okres subskrypcji objęty fakturą Klienta lub listem potwierdzającym sprzedaż / pocztą elektroniczną, chyba że zostanie to uprzednio określone na piśmie.

3. PŁATNOŚCI

Jeśli nie zostanie określone inaczej w Potwierdzeniu Sprzedaży, Kupujący zapłaci wszystkie zafakturowane kwoty w ciągu trzydziestu (30) dni od daty faktury Sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie inne prawa przyznane sprzedającemu na podstawie jednolitego kodeksu handlowego (UCC) za niewywiązanie się przez Kupującego z Produktów lub jakiekolwiek inne naruszenie przez Kupującego niniejszych Warunków. Oprócz wszelkich innych środków zaradczych dostępnych dla Sprzedawcy (Sprzedający nie zrzeknie się korzystania z praw z niniejszej umowy), Sprzedający może zawiesić dostawę jakichkolwiek Produktów, jeśli Nabywca nie zapłaci żadnych należnych kwot, a awaria trwa pięć dni po otrzymaniu przez Kupującego powiadomienia.

4. REZYGNACJA

CCG Mining nie przyjmuje zwrotów, a sprzedaż jest ostateczna.

5. ZNAK TOWAROWY

Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Przykładowe firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia opisane w niniejszym dokumencie są fikcyjne. Nie ma związku z żadną rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, osobą lub zdarzeniem, lub należy je zawnioskować.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

6. SIŁA WYŻSZA

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia spowodowane strajkami, różnicami ze strony pracowników lub innymi przyczynami poza kontrolą Sprzedawcy, w tym między innymi pożary, powodzie, wypadki, działanie władzy rządowej, wojny, powstania lub zamieszki, przerwy w pracy, energię, surowce, urządzenia produkcyjne lub transport. Jeśli opóźnienia lub niepowodzenia są spowodowane trudnościami w pracy, Sprzedający nie będzie zobowiązany do szukania lub uzyskania jakiejkolwiek ugody, która w jedynym wyroku Sprzedającego nie leży w najlepszym interesie Sprzedawcy.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób my, CCG Mining i inne firmy należące do tej samej grupy, zamierzamy chronić Twoją prywatność podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz opisuje Twoje prawa i sposób, w jaki mogą być wszelkie informacje, związane z Tobą (w tym, na przykład, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje o działaniach online) (Informacje osobiste) zostaną zebrane i wykorzystane.
Naszym zamiarem jest gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji osobistych, co jest racjonalnie konieczne, aby móc w pełni wykorzystać dostępne działania na naszej stronie internetowej. Możemy również używać Twoich danych osobowych do zajmowania się zapytaniami, dopasowując nasze usługi do Twoich potrzeb i preferencji, badań rynkowych i konkursów. Czasami możemy też chcieć użyć Państwa danych osobowych, aby poinformować o towarach, usługach, promocjach lub konkursach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych podanych na https://ccgmining.com/ jest CCG Mining , CCG Mining podejmuje wszelkie działania w celu ochrony danych klientów. Dlatego wybieramy zaufanych i wiarygodnych partnerów biznesowych do współpracy. Dane są przetwarzane w profesjonalnych centrach danych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CCG Mining zastrzega sobie prawo do odszkodowania od Kupującego za szkody poniesione przez Sprzedawcę wynikające z wystawienia przez Kupującego nieprawidłowych lub sfałszowanych dokumentów lub fałszywych oświadczeń.

Powered by WHMCompleteSolution